Otemae University

6-42 Ochayasho-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo, 662-8552, Japan