Okinawa Prefectural University of Arts

1-4, Shuri Tonokura-cho, Naha-shi, Okinawa, 903-8602, Japan