Ningxia University

489 West Road, Ningxia Xixia, Yinchuan, Ningxia Xixia, 750021, China