Ningbo University

818 Fenghua Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, 315211, China