National Taipei University of Business

No.321, Sec. 1, Jinan Road, Zhongzheng District, Taipei City, 100, Taiwan