National Open University

No. 172 Zhongzheng Road, Luzhou District, Xinbei City, 247, Taiwan