Nanjing University of Chinese Medicine (NJUCM)

138 Xianlin Road, Nanjing, Jiangsu, 210046, China