Nagoya Sangyo University

3255-5, Araichoyamanota, Owariasahi, Aichi, 488-8711, Japan