Kyoto Seika University

137 Kino-cho, Iwakura Sakyo-ku, Kyoto, 606-8588, Japan