Kyorin University

6-20-2 Shinkawa, Mitaka-shi, Tokyo, 181-8611, Japan