Japan

Kogakkan University

1704 Kodakushimoto-cho, Ise, Mie, 516-8555, Japan

Kogakkan University

More about Kogakkan University

Find a course at Kogakkan University

Where we are

Address

516-8555
Mie
Ise
1704 Kodakushimoto-cho
Japan