Khmelnytsky National University

Street Institutska 11, Khmelnytskyi, 29016, Ukraine