Kaetsu University

2-8-4 Minami-cho, Hanakoganei, Kodaira-shi, Tokyo, 187-8578, Japan