Jiangxi University of Finance and Economics

No.169 East Shuanggang Road Changbei, Nanchang, Jiangxi, 330013, China