Heisei International University

2000 Otateno Mizufuka, Kazo-shi, Saitama-ken, Saitama, 347-8504, Japan