Guilin University of Electronic Technology (GUET)

1 Jinji Road, Guilin, Guangxi, 541004, China