China

Guangzhou University

230 Wai Huan Xi Road, Guangzhou HE Mega Center, Guangzhou, Guangdong, 510006, China

Guangzhou University