Guangxi Medical University

22 Shuangyong Road, Nanning, Guangxi, China