Guangdong University of Foreign Studies

2 Baiyun N Avenue, Baiyun, Guangzhou, Guangdong, China