Gakushuin Women's College

3-20-1 Toyama, Shinjuku- Ku, Niigata, 162-8650, Japan