Fujian University of Technology

No3 Xueyuan Road University Town, Minhou, Fuzhou City, Fujian, China