Fujian Normal University

No.8, Shangshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, 350007, China