The Chinese University of Hong Kong - Shenzhen

2001 Longxiang Avenue, Shenzhen, Guangdong, 518172, China