Cherkasy State Technological University

Shevchenka Blvd, 460, Cherkasy, Cherkasy Oblast, 18000, Ukraine