Brewton-Parker College

201 David-Eliza, Fountain Circle, Mount Vernon, Georgia, GA 30445, United States