Aichi Mizuho College

2-13 Shunko cho, Mizuho-ku, Nagoya, Aichi, 467-0867, Japan