Aichi Gakusen University

1 Shiodome, Toyota-shi Ooike-cho, Aichi, 471-8532, Japan