Vladimir State University

87 Gorkogo, Vladimirskaya oblast, 600000, Russian Federation