Seisen University

720, Fotan-cho, Hikone, Shiga, 521-1123, Japan

Where we are