Northeast Dianli University

169 Changchun Road, Chuanying, Jilin, 132012, China