Kazakhstan

Narxoz University

55, Zhandosov Street, Almaty, 050035, Kazakhstan

Where we are