Kalashnikov Izhevsk State Technical University

7 Studenchskaya, Izhevsk, Udmurtskaya Respublika, 426069, Russian Federation