Belgorod State Technological University named after V.G Shukhov (BSTU)

ul. Kostyukova, 46, Belgorod, Belgorodskaya oblast, 308012, Russian Federation