Rakuno Gakuen University

582 Midorimachi Bunkyodai, Ebetsu-shi, Hokkaido, 069-8501, Japan