Kalashnikov Izhevsk State Technical University

7 Studenchskaya, Izhevsk, Udmurtia Pespublika, 426069, Russian Federation