Guangzhou University of Chinese Medicine

12 Airport Rd, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 510405, China