Russian State Vocational Pedagogical University

11 Mashinostroiteley str, Sverdlovskaya oblast, 620012, Russian Federation