Qingdao Technological University

11 Fushun Road, Qingdao, Shandong, 266033, China