Fujian University of Traditional Chinese Medicine

1 Qiu Yang Lu, Fuzhou, Fuzhou, Fujian, 350122, China