Jiangxi University of Chinese Medicine

No 18 Yun wan Road Wan Li District, Nanchang, Jiangxi, 330003, China