251–300 th
World University Rankings 2020
76-100 th
European Teaching Rankings 2019
Singleton Park, Swansea, SA2 8PP, United Kingdom

BA Gwleidyddiaeth a Chymraeg - Swansea University

Mae astudio am radd Gwleidyddiaeth a Chymraeg yn rhoi cyfle i chi archwilio damcaniaeth wleidyddol yng nghyd-destun gwleidyddiaeth Brydeinig, Ewropeaidd a byd-eang, ochr yn ochr ag astudiaeth fanwl o'r iaith Gymraeg, ei statws cyfreithiol a'i natur amlddiwylliannol. Mae ein gradd tair blynedd yn helpu i ddarparu gwledd o gyfleoedd gyrfaol i raddedigion, o ganlyniad i feithrin amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sy'n bwysig iawn i gyflogwyr. Mae'r Adran Wleidyddiaeth yn Abertawe ymysg y 10 orau am brofiad addysgu (Times a Sunday Times 2018), ymysg yr 20 orau yn ôl Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2018 ac ymysg yr 20 orau eto am ragolygon gyrfa yn yr un Canllaw. Mae 91% o raddedigion yn y maes pwnc hwn wedi dechrau cyflogaeth neu raglenni astudio pellach chwe mis ar ôl graddio (Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2015) ac enillodd 74% o'n myfyrwyr radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu 2.1 yn 2017/18. Bydd eich astudiaethau cynnar yn canolbwyntio ar gysylltiadau rhyngwladol, gwleidyddiaeth, pobl a Chymraeg proffesiynol. Ond, beth bynnag sy'n tanio'ch brwdfrydedd - gwleidyddiaeth a chymdeithas Americanaidd, damcaniaethau rhyfel neu gyfieithu Cymraeg - bydd ein dewis helaeth o fodiwlau'n cynnig rhywbeth at eich dant. Mae'r amrywiaeth hon yn caniatáu i chi ddysgu, darganfod ac arbenigo yn y blynyddoedd canlynol. Mae Abertawe'n un o nifer dethol o brifysgolion yn y DU sy'n cynnig modiwlau o fri mewn Astudiaethau Seneddol Prydeinig. Caiff y modiwlau eu haddysgu gan staff academaidd arbenigol ac aelodau seneddol a chewch gyfle i ymweld â Thŷ'r Cyffredin yn Llundain. Yn ogystal, mae modiwl ar gael sy'n cynnig interniaeth gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, yn gweithio'n agos gyda gweinidogion y Cynulliad. Mae mynediad i'r modiwl hwn ar sail gystadleuol. Lleolir yr Adran ar ein Campws Parc Singleton hyfryd sy'n wynebu Bae Abertawe, ar gyrion Penrhyn Gŵyr. Cewch gyfle i deilwra'ch gradd yn ôl eich diddordebau penodol wrth i chi astudio. Yng nghamau hwyrach eich rhaglen, byddwch yn astudio modiwlau sy'n seiliedig ar eich diddordebau penodol ym maes yr iaith Gymraeg a gwleidyddiaeth, a phrosiect traethawd hir sylweddol. Mae nifer o raglenni lleoliad gwaith ar gael i'ch helpu i baratoi am fywyd ar ôl graddio. Mae myfyrwyr Gwleidyddiaeth a Chymraeg yn datblygu sgiliau llafar ac ysgrifennu drwy gyflwyno syniadau mewn fformatau gwahanol, yn seiliedig ar ymchwil cadarn a dadansoddiad trylwyr. Asesir myfyrwyr drwy draethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir. Ategir yr addysgu gan amgylchedd ymchwil bywiog a chefnogol sy'n dod ag academyddion, ôl-raddedigion ac ysgolheigion gwadd ynghyd drwy faes pwnc a rennir ac effaith ryngwladol. "Pan oeddwn i'n gweithio gyda Jane Hutt AC yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, bues i'n gyfrifol am ymdrin â mathau amrywiol o waith etholaeth. Bues i'n llunio llythyron ac e-byst ar ran Jane, yn ogystal ag ysgrifennu colofn bob pythefnos mewn papur newydd lleol ar ei rhan. Gwnaeth y brofiad fy nysgu sut gall pethau sy'n ymddangos yn ddi-bwys, fel dewis geiriau, newid tôn llythyr neu e-bost." – Nick Jolley. Mae graddedigion wedi symud ymlaen i yrfaoedd mewn sectorau megis addysg, treftadaeth, busnes, y cyfryngau, gwleidyddiaeth a gwasanaethau dyngarol. Am ragor o wybodaeth: swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adranygymraeg/ neu http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/celfyddydau-a-r-dyniaethau/gwleidyddiaeth-cysylltiadaurhyngwladol/ba-cymraeg-gwleidyddiaeth-lq2n/

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2020-09-18
 • Location
  Singleton Park Campus,SwanseaUnited Kingdom