251–300 th
World University Rankings 2020
76-100 th
European Teaching Rankings 2019
Singleton Park, Swansea, SA2 8PP, United Kingdom

BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Os oes gennych ddiddordeb mewn pob math o gyfryngau o’r print a darlledu i sinema a theledu, cyhoeddi digidol, rhwydweithio cymdeithasol, a cysylltiadau cyhoeddus ac yr hoffech gael profiadau ymarferol, yna hon yw’r radd i chi. Mae’r cyfryngau yn gynyddol yn diffinio y ffordd rydym yn rhyngweithio gyda ein cymdeithas. Mae’n effeithio’r ffordd yr ydym yn gweld ein hunain ac eraill, ac fe all fod yn arf pwerus i ysgogi newid cymdeithasol, boed hynny yn dda neu ddrwg. Mae’r radd hon trwy gyfuniad o fodiwlau academaidd ac ymarferol yn cyrraedd anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain. Mae’r radd Cyfryngau a Chysylltiadau yn cynnig y cyfle i chi: • ddilyn cwrs sydd wedi ei achredu gan CIPR Cymru. • ddatblygu dealltwriaeth gref o hanes a damcaniaethau ym meysydd y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol o’r effaith y maent yn ei gael ar gymdeithas a byd busnes. • ddilyn cwrs sydd wedi ei ddatblygu gyda mewnbwn strategol gan banel o arbenigwyr er mwyn sicrhau bod y cwrs yn adlewyrchu syniadau, ymarferion a thechnolegau cyfredol sy’n berthnasol i ddiwydiant heddiw. • ymgeisio am Ysgoloriaethau William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gwerth £5000 ynghyd â’r Brif Ysgoloriaeth gwerth £3000 yn ogystal ag Ysgoloriaethau cyffredinol a Chymraeg y Brifysgol. • gyfarfod a thrafod gyda rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw y DU oherwydd ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain. Fe gyrhaeddodd Adran Cyfryngau a Chyfathrebu y brig gyda sgôr o 100% ar gyfer boddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn 2016 ac 2015. Mae ein Swyddog Cyflogadwyedd yn cefnogi ein myfyrwyr gyda gwybodaeth a chyngor sy'n cael eu hategu gan Dîm Gwasanaeth Gyrfaoedd a Lleoliadau Gwaith y Brifysgol. Mae'r holl fyfyrwyr yn cael mynediad i ddigwyddiadau, gweithdai, a sgyrsiau gan gyflogwyr, gan gynnwys cynhadledd flynyddol i fyfyrwyr ym mis Mehefin i gefnogi myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf drwy'r broses bontio i mewn i fyd gwaith. Lleolir y Brifysgol mewn ardal hudolus ar barcdir wrth ymyl Bae Abertawe, ger Penrhyn Gŵyr. Gyda 15,921 o fyfyrwyr a 2,510 o staff, mae cymuned campws amlddiwylliannol Abertawe yn cynnig safbwynt byd-eang a chyfleoedd i ennill sgiliau a fydd yn para gydol eich oes. Rydym yn ymfalchïo yn amrywiaeth ac ansawdd yr addysgu a gynigir gennym i israddedigion ac ôl-raddedigion, sy'n cael ei lywio gan ein hymchwil, y mae llawer ohoni'n fyd-arweiniol. Ewch i'n tudalen gwrs i gael rhagor o wybodaeth: http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/celfyddydau-a-r-dyniaethau/cyfryngau-cyfathrebu/bacyfryngauachysylltiadaucyhoeddus/