K.Zhubanov Aktobe Regional State University

34, A.Moldagulova Street, Aktobe, 030000, Kazakhstan