Cardiff University

=162 nd
World University Rankings 2018
32 nd
European Teaching Rankings 2018
Park Place, Cardiff, CF10 3AT, United Kingdom

Cymraeg a Sbaeneg

CYMRAEG Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa. SBAENEG Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, a dyma un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth bywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol. Mae Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich galluogi chi i astudio, dadansoddi a gwerthuso datblygiadau cyfredol ar draws y byd sy'n siarad Sbaeneg, yn ogystal â diwylliannau a gwerthoedd y gorffennol. Wedi ichi astudio Sbaeneg, byddwch chi’n barod i fanteisio ar y cyfleoedd eang sy’n agored i raddedigion yr iaith heddiw Rydym ni’n cynnig Sbaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. O ran caffael iaith, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu, a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau clyweledol. Yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant Sbaen yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth ichi ddilyn eich cwrs. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn Sbaen neu mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg, yn ymarfer ac yn datblygu eich sgiliau iaith. Mae'n bwysig cofio nad yw astudio ieithoedd yn golygu astudio’r iaith a dim arall. Mae'n golygu edrych ar sawl agwedd o'r wlad a'i diwylliant, ei strwythurau cymdeithasol a’i sefydliadau, ei gwleidyddiaeth, ei hanes, ei llenyddiaeth a'i sinema. Drwy astudio meysydd o'r fath rydych chi’n gallu cael dealltwriaeth well o ddiwylliant Sbaeneg a sut mae wedi esblygu dros y canrifoedd, gan ddatblygu i fod yr hyn ydyw heddiw. Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar. Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedi’i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr. Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych hyfedredd iaith lefel uchel yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol o lenyddiaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Cymreig a Sbaeneg. Nodweddion nodedig CYMRAEG • y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle • modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith • ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa • y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa • y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol • y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil • y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn SBAENEG • modiwlau craidd sy’n gwarantu sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn caniatáu, gyda chyngor gan eich tiwtor personol, ichi fireinio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol • llwybr at y radd hon i ddechreuwyr nad oes ganddynt Sbaeneg Safon Uwch • y cyfle i dreulio blwyddyn yn astudio neu’n gweithio mewn gwlad Sbaeneg ei hiaith

 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  4 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Main Site - Cardiff,Cardiff
 • Fees & Finances
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • International Year 1 £15,950
 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  4 years
 • Start date
  2019-09-23
 • Location
  Main Site - Cardiff,Cardiff
 • Fees & Finances
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • International Year 1 £15,950