=191 st
World University Rankings 2021
176-200 th
World Reputation Rankings 2020
=37 th
European Teaching Rankings 2019
Park Place, Cardiff, CF10 3AT, United Kingdom

Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol - Cardiff University

Drwy gyfuno’r Gymraeg ac Astudiaethau Crefyddol, byddwch yn ennill cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa. Gall astudio gradd gydanrhydedd eich symbylu a rhoi boddhad, wrth ichi sylwi ar nodweddion tebyg a gwahaniaethau rhwng y ddau bwnc. Yn aml ceir materion a safbwyntiau sy’n cysylltu’r meysydd astudio, boed y rheiny’n ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destun hanesyddol, neu’n ymchwil diweddar. Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae crefydd yn rhan o brofiad y ddynolryw o’i dechreuadau hyd heddiw. Drwy grefydd y mae’r rhan fwyaf o ddiwylliannau wedi ceisio mynegi eu dealltwriaeth o bwrpas bywyd, a chrefydd yw sylfaen ymddygiad personol a chymdeithasol pobl. Fel myfyriwr Astudiaethau Crefyddol, byddwch yn cael y cyfle i ymchwilio i’ch hanes a’ch diwylliant crefyddol eich hun a phobloedd eraill, ynghyd â rhai o gwestiynau sylfaenol bodolaeth. Nodweddion nodedig Mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys: •y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle •modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith •ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa •y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa •y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol •y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil •y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn •y cyfle i ymchwilio i grefyddau mewn perthynas â’r amrywiaeth eang o faterion hanesyddol, damcaniaethol a chymdeithasol, a •y cyfle i ymchwilio i ystod o ddulliau methodolegol astudiaethau crefyddol, gan gynnwys hermeniwteg destunol, astudio iaith, damcaniaethau rhywedd, astudiaethau gwrthdaro, anthropoleg ddiwylliannol a damcaniaethol •y cyfle i ddysgu ieithoedd sy’n eich galluogi i astudio rhai testunau crefyddol yn eu ffurf wreiddiol, er enghraifft Testament Newydd Groeg a Sanskrit.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2020-09-01
 • Location
  Main Site - Cardiff,CardiffUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • International Year 1 £16,950