801–1000 th
World University Rankings 2020
151-200 th
European Teaching Rankings 2018
Western Avenue, Cardiff, CF5 2YB, United Kingdom

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) / Sport and Physical Education Studies (Bilingual) - Cardiff Metropolitan University

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar roi'r ​​cyfle i chi ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o chwaraeon trwy gyfrwng dwy iaith. Er​ y darperir rhywfaint o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Saesneg, bydd y rhan fwyaf o'r cwrs ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ddiwallu'r galw cynyddol am raddedigion sydd â gallu a chymwysterau dwyieithog. O ran cynnwys, mae'r cwrs yn cynnig cyfle i chi ddeall ac archwilio chwaraeon o safbwynt sawl disgyblaeth. Er enghraifft, bydd cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth am y canlynol: 1. Gwyddor chwaraeon (ffisioleg, seicoleg a biomecaneg) 2. Y broses hyfforddi (ymarferol a theoretig) 3. Arwyddocâd moesegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol 4. Y materion sy'n gysylltiedig â darparu addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid o safbwynt pedagogaidd Er bod y cwrs yn cynnig ystod eang o bynciau a disgyblaethau, mae'r cwricwlwm yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ac arbenigo wrth gamu drwy dair blynedd o astudio academaidd. Yn ogystal â'r fframwaith academaidd theoretig ac ymarferol cynhwysfawr, cewch eich annog i adeiladu portffolio o gymwysterau hyfforddi ac i gael profiadau mewn lleoliadau gwaith yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd ar y campws i chi ymgysylltu â Chwaraeon Caerdydd sydd â chysylltiadau ardderchog ag ysgolion yn y cyffiniau ac awdurdodau lleol. Mae Met Caerdydd hefyd yn cynnig blwyddyn sylfaen ar gyfer yr sawl sydd yn dyheu am gofrestru ar radd anrhydedd chwaraeon ac sydd heb y cymwysterau angenrheidiol sydd eu hangen i ddechrau Blwyddyn 1. Cynhelir y Flwyddyn Sylfaen ar Gampws Llandaf, yn yr Ysgol Reoli, gyda gweddill y cwsr yn cael ei gynnal ar Gampws Cyncoed yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd. This course focuses on giving you an opportunity to develop your academic and practical understanding of sports through two languages. Although some of the course provision is through the medium of English, the majority is delivered through the medium of Welsh. It gives Welsh-speaking students an opportunity to satisfy the increasing call for skilled bilingual graduates. In terms of content, the course offers an opportunity to understand and explore sport from a variety of disciplinary perspectives. For example, you will have an opportunity to develop your knowledge of the following: 1. Sport science (physiology, psychology and biomechanics) 2. The coaching process (practical and theoretical) 3. Ethical significance of sport and physical activity 4. The issues associated with providing physical education and youth sport from a pedagogical perspective. Although the course offers a wide range of subjects and disciplines, the curriculum allows you to focus and specialise as you progress over three years of academic study. In addition to the comprehensive theoretical and practical academic framework, you are encouraged to build a portfolio of coaching qualifications and to have work placement experiences during your period at the University. Cardiff Met offers on-campus and off-campus opportunities for you to connect with Sport Cardiff who have excellent links with local schools and authorities. Cardiff Met also offers a foundation year for those who aspire to enrol on a Sport based honours degree, who do not have the requirements to start at Year 1. The foundation year will run at the Llandaff campus within the School of Management, and the subsequent years will be based at the Cyncoed campus within the School of Sport and Health Sciences.

 • Qualification
  Bachelor of Science (with Honours) - BSc (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2020-09-14
 • Location
  Cardiff Met - Cyncoed,CardiffUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • International Year 1 £12,000