OPEN UNIVERSITY IN WALES

Director

Location
Cardiff (GB)
Salary
£86,051 to £99,066
Posted
25 Aug 2017
End of advertisement period
22 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Director - The Open University in Wales
Cardiff 
£86,051 to £99,066
Cyfarwyddwr - Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Caerdydd 
£86,051 to £99,066

The Open University (OU) is UK’s largest academic institution and a world leader in flexible distance learning. Inclusive, innovative and responsive, the OU helps 170,000 students worldwide each year achieve their learning goals and has a vibrant research community. The organisation is committed to a programme of ambitious transformation and growth, reaching new learners through enhanced digital platforms and maximising the value of intellectual property and content in areas including learning analytics and mass online courses. As a member of the University’s senior team, this role will lead the OU in Wales to reach even more students across the country, including those from priority groups and communities as identified by HEFCW and Welsh Government. The role holder will also:

  • Lead the development and delivery of the OU’s strategy in Wales in line with its corporate strategy, ‘Students First: strategy for growth’.
  •  Assume the role of the OU’s ambassador and figurehead in Wales, building effective, long term and trusting relationships with external and internal stakeholders.
  • Lead, inspire and motivate the OU team in Wales, ensuring activities are representative of, and relevant to, Welsh students and closely aligned to the devolved and diverging educational landscape in Wales.
  • Support the OU’s wider transformation programme to create a more resilient and flexible organisation that attracts and nurtures talent and is well placed for the future.

Candidates will have a first degree or equivalent and a proven track record of operating in a relevant, senior leadership role within or outside of Wales. You will have led significant external stakeholder engagement, organisational change and improvements, and have an understanding of and strong empathy for Wales.

For further information, including details of how to apply, please visit: www.odgers.com/63769. For further information about the role and how to apply, you can also contact the Odgers Wales office on 02920 783050.

Closing date for applications is 22nd September 2017.

Y Brifysgol Agored yw sefydliad academaidd mwyaf y DU ac mae’n arweinydd byd o ran dysgu hyblyg o bell. Yn sefydliad cynhwysol, arloesol ac ymatebol, mae’r Brifysgol Agored yn helpu 170,000 o fyfyrwyr ledled y byd bob blwyddyn i gyflawni’u nodau, ac mae ganddi gymuned ymchwil fywiog. Mae’r sefydliad wedi ymroi i raglen o drawsnewid uchelgeisiol a thwf, cyrraedd dysgwyr newydd drwy lwyfannau digidol gwell a chynyddu gwerth eiddo deallusol a chynnwys i’r eithaf mewn meysydd yn cynnwys dadansoddeg dysgu a chyrsiau crynswth ar-lein. Fel aelod o uwch dîm y Brifysgol, bydd y rôl hon yn arwain y Brifysgol Agored yng Nghymru i gyrraedd hyd yn oed mwy o fyfyrwyr ledled y wlad, gan gynnwys y rheiny o grwpiau a chymunedau blaenoriaeth fel y’u nodwyd gan CCAUC a Llywodraeth Cymru. Bydd deiliad y rôl hefyd yn:

  • Arwain datblygu a chyflawni strategaeth y Brifysgol Agored yng Nghymru yn unol â’i strategaeth gorfforaethol, ‘Myfyrwyr yn Gyntaf: strategaeth ar gyfer twf’.
  • Ymgymryd â rôl llysgennad ac wyneb amlwg y Brifysgol Agored yng Nghymru, gan feithrin perthnasoedd effeithiol, hirdymor ac ymddiriedus gyda rhanddeiliaid allanol a mewnol.
  • Arwain, ysbrydoli a chymell tîm y Brifysgol Agored yng Nghymru, gan sicrhau bod gweithgareddau yn gynrychioliadol o, ac yn berthnasol i, fyfyrwyr Cymru ac yn gydnaws iawn â’r dirwedd addysgol ddatganoledig a dargyfeiriol yng Nghymru.
  • Cefnogi rhaglen drawsnewid ehangach y Brifysgol Agored er mwyn creu sefydliad mwy cydnerth a hyblyg sy’n denu ac yn meithrin dawn, sydd mewn sefyllfa dda i’r dyfodol.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd gyntaf neu gyfwerth, a hanes o lwyddo wrth weithredu mewn uwch rôl arwain berthnasol yng Nghymru neu du hwnt.  Byddwch wedi arwain ymgysylltiad sylweddol â rhanddeiliaid allanol, newid a gwelliant sefydliadol, a bydd gennych ddealltwriaeth o Gymru, ac empathi cryf â hi.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys manylion am sut i wneud cais, ewch i: www.odgers.com/63769. I gael rhagor o wybodaeth am y rôl a sut i wneud cais, gallwch gysylltu â swyddfa Odgers yng Nghymru hefyd ar 02920 783050.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Medi 2017.

Similar jobs

Similar jobs