MASARYK UNIVERSITY

Director of the Department of Physical Electronics

Location
Brno, Czech Republic
Posted
08 Mar 2023
End of advertisement period
16 Apr 2023
Ref
76059
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Department: Department of Physical Electronics – Faculty of Science
Deadline: 16 Apr 2023
Start date: 1. 7. 2023
Job type: full-time
Job field: Science and research  |  Top management  |  Education and schooling

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: ředitel/ka Ústavu fyzikální elektroniky

Dean of the Faculty of Science, Masaryk University, announces an open position for Director of the Department of Physical Electronics

Pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita Brno,

Workplace: Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Science, Masaryk University Brno, Czech Republic

Nástup: 1.7.2023
Starting Date: 1.7.2023

Termín přihlášek: 16.4.2023
Application Deadline: 16.4.2023

O pracovišti

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

About the University

Masaryk University is the second-largest university in the Czech Republic with ten Faculties, more than 5000 staff, and more than 30 000 students. We believe that education is not just a matter of age or social status. We actively support research. We are open-minded and dedicated to influencing the lives of people around us. We have been creating a smarter world since 1919.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Faculty of Science MU, proud holder of the European Commission's HR Excellence in Research Award, is a research-oriented faculty offering university education (Bachelor's, Master's, and Doctoral degree programs) closely linked to both primary and applied research and secondary school teaching of the following sciences: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, and Earth sciences. We are the most productive scientific unit of Masaryk University, generating around 40 % of MU research results.

Ústav fyzikální elektroniky  Ústav fyzikální elektroniky má více než 50 let zkušeností v oblasti výzkumu nízkoteplotního plazmatu za atmosférického tlaku a také v oblasti magnetronového naprašování.

Mezi hlavní oblasti činností patří výzkum a vývoj aplikací nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů (na teoretické i experimentální úrovni), plazma-chemické reakce v teplotně nerovnovážném plazmatu a povrchové interakce plazmatu, plazma v kapalinách a depozice tenkých vrstev.

Ústav fyzikální elektroniky je plně vybaven nejmodernějšími přístroji a je tak schopen reagovat na potřeby partnerů z oblasti průmyslu i výzkumných organizací, a to zejm. v oboru pokročilých nanomateriálů.

Ústav fyzikální elektroniky nabízí čtyřletý doktorský studijní program zaměřený na základní i aplikovaný výzkum v oblasti teplotně nerovnovážného plazmatu.

Department of Physical Electronics The Department of Physical Electronics has more than 50 years of experience in the field of atmospheric pressure low-temperature plasma and also in magnetron sputtering. The principal areas of scientific research are R&D of low-temperature plasma and ionised gases applications (theoretical and experimental), plasma-chemical reactions in non-isothermal plasmas and plasma-surface interactions, plasmas in liquids and thin films depositions (at atmospheric and also low-pressure conditions).

The Department of Physical Electronics is fully equipped and skilled to reflect the research and industrial needs of environmentally friendly and low-cost scalable nano-fabrication solutions for the advanced nanomanufacturing and creation of advanced materials based on high-level plasma nanoscience basic research.

The Department of Physical Electronics has a four-year doctoral degree study programme focusing on fundamental and applied research in the field of non-isothermic plasma excited at low and atmospheric pressures.

Popis nabízené pozice

 • Zodpovědnost za koordinaci výuky bakalářských, magisterských a doktorských programů.
 • Odpovědnost za vědeckou koordinaci výzkumných směrů ústavu.
 • Odpovědnost za finanční udržitelnost ústavu ve vztahu k projektům národních a evropských operačních programů a s tím související koordinace přípravy velkých rámcových projektů.
 • Odpovědnost za koordinaci projektové, personální a ekonomické činnosti ústavu s fakultou a ostatními ústavy fakulty.
 • Příprava celkové strategie rozvoje ústavu.
 • Manažerská odpovědnost za personální kapacity a personální rozvoj ústavu.

Job Description

 • Responsibility for coordination of teaching activities of the BSc, MSc a PhD programs.
 • Responsibility for scientific coordination of research directions of the Department.
 • Responsibility for financial sustainability of the Department in relation to projects of national and European Operational Programs, and the related coordination of the preparation of major framework projects.
 • Responsibility for coordinating the project, personnel and economic activities of the Department with the Faculty and other departments.
 • Preparation of the overall strategy for development of the Department.
 • Managerial responsibility for staffing capacity and staff development of the Department.

Požadované kvalifikace

 • Profesor nebo docent (nebo rovnocenný pracovník) v příslušném oboru.
 • Pedagogická praxe (systematická přednášková činnost, vedení studentů magisterského a doktorského studia na české nebo zahraniční vysoké škole).
 • Vynikající publikační výsledky (parametry: kumulativní impakt faktor, H index, citovanost).
 • Zkušenosti s vedením a řízením výzkumných týmů.

Skills and Qualifications

 • Professor or associate professor (or equivalent) in the relevant field.
 • Pedagogical experience (systematic lecture activity, supervision of MSc and PhD students at a Czech or foreign university).
 • Relevant publication record (parameters: cumulative impact factor, H index, citation).
 • Experience in leading and managing research teams.

Co nabízíme

 • Zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející univerzitní oblasti.
 • Pružnou pracovní dobu, možnost home office, snažíme se poskytovat podporu pro sladění pracovního a soukromého života.
 • Zaměstnanecké výhody, jako je 6 týdnů (8 týdnů pro akademické pozice) placené dovolené ročně, příspěvek na penzijní připojištění, finanční příspěvek na stravování/příspěvek na obědy v menzách MU, Multisport karta, vybraná očkování zdarma, zvýhodněné jazykové kurzy, sleva do univerzitního kina, exkluzivní nabídka mobilních tarifů od Vodafonu a skupina péče o děti-Campus.

What we Offer

 • An interesting job in a dynamically expanding university area.
 • Flexible working hours, possibility of home office, we strive to provide work-life balance support.
 • Employee benefits such as 6 weeks (8 weeks for academic positions) of paid vacation per year, pension insurance contribution, a financial meal allowance/contribution to lunches in MU dining facilities, Multisport card, selected vaccinations free of charge, discounted language courses, university cinema discount, exclusive mobile tariff offer by Vodafone, and childcare group-Campus location.

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte v českém nebo anglickém jazyce do 16.4.2023 prostřednictvím e-přihlášky (Použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže).  

Součástí Vaší přihlášky jsou následující dokumenty:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled výzkumných výsledků, výukové a publikační činnosti,
 • koncepce rozvoje pracoviště.

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.

Application Process

The application must be submitted in English or Czech language online by 16.4.2023 via an e-application (Please, use the link in the e-Application section below).

The candidate shall provide following:

 • CV,
 • Summary of research and educational outputs, publications, and educational activities,
 • Concept of department development.

After submitting your application successfully, you will receive an automatic confirmation email from jobs.muni.cz.

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky.

Výběrová kritéria:

 • soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše,
 • zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo videokonferenční pohovor.

Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců. Prohlédněte si také Kariérní stránky naší fakulty.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

Selection Process

Received applications will be considered carefully in line with principles of the EU Charter and Code for Researchers.

Selection criteria:

 • meeting qualification requirements described above,
 • all required documents provided.

Selected candidates will be invited for a personal or videoconference interview.

The Faculty Recruitment Policy (OTM-R) can be found here.

Faculty of Science, Masaryk University is an equal opportunity employer. We support diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees. Women are strongly encouraged to apply. Visit our Career page.

We are looking forward to hearing from you!