MASARYK UNIVERSITY

Director of the Department of Experimental Biology

Location
Brno, Czech Republic
Posted
08 Mar 2023
End of advertisement period
16 Apr 2023
Ref
76058
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Department: Department of Experimental Biology – Faculty of Science
Deadline: 16 Apr 2023
Start date: 1. 7. 2023
Job type: full-time
Job field: Science and research  |  Top management  |  Education and schooling

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:ředitel/ka Ústavu experimentální biologie

Dean of the Faculty of Science, Masaryk University, announces an open position for Director of the Department of Experimental Biology

Pracoviště: Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita Brno,

Workplace: Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University Brno, Czech Republic

Nástup: 1.7.2023
Starting Date: 1.7.2023

Termín přihlášek: 16.4.2023
Application Deadline: 16.4.2023

O pracovišti

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

About the University

Masaryk University is the second-largest university in the Czech Republic with ten Faculties, more than 5000 staff, and more than 30 000 students. We believe that education is not just a matter of age or social status. We actively support research. We are open-minded and dedicated to influencing the lives of people around us. We have been creating a smarter world since 1919.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Faculty of Science MU, proud holder of the European Commission's HR Excellence in Research Award, is a research-oriented faculty offering university education (Bachelor's, Master's, and Doctoral degree programs) closely linked to both primary and applied research and secondary school teaching of the following sciences: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, and Earth sciences. We are the most productive scientific unit of Masaryk University, generating around 40 % of MU research results.

Ústav experimentální biologie sdružuje laboratoře a týmy, které zajišťují výuku a vědeckou výchovu studentů experimentálně orientovaných biologických oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Posláním ústavu je zajištění takových podmínek, aby pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jeho pracovníků dosahovala co nejkvalitnějších výsledků.

Předmětem výzkumu realizovaného na Ústavu experimentální biologie jsou procesy a fenomény podílející se na organizaci a fungování živých buněk, tkání a organismů. Modelovými objekty jsou virové, mikrobiální, rostlinné, živočišné a lidské systémy, které jsou studovány rozmanitými přístupy současné molekulární biologie, genetiky, genomiky, proteomiky, genového a proteinového inženýrství, fyziologie, biochemie, analytické chemie, elektrochemie, biofyziky, atd. Kromě základního výzkumu je na Ústavu experimentální biologie realizován i výzkum aplikovaný, přispívající k poznání podstaty některých genetických a infekčních onemocnění člověka a zlepšení jejich diagnostiky nebo k realizaci nových biotechnologických postupů.

Týmy s obdobným pedagogickým a výzkumným zaměřením tvoří jednotlivá oddělení ústavu. Jejich hlavní výzkumné aktivity se zaměřují na molekulární diagnostiku a taxonomii mikroorganismů, molekulární cytogenetiku, molekulární a stresovou biologii rostlin, nádorovou biologii a genetiku, molekulární antropologii, environmentální mikrobiologii, mikrobiální biotechnologie, stresovou fyziologii rostlin, buněčnou a molekulární fyziologii lidských a živočišných systémů a enzymové inženýrství. Široká škála používaných metod a rozmanitost zkoumaných objektů dává pevný základ pro vědeckou výchovu studentů a jejich dobrou uplatnitelnost na trhu práce.

Department of Experimental Biology The Institute of Experimental Biology brings together laboratories and teams that provide teaching and scientific education of students of experimentally oriented biological disciplines at the Faculty of Science of Masaryk University at the bachelor, master, and doctoral level. The mission of the Institute is to ensure such conditions that the pedagogical and scientific research activities of its staff achieve the highest quality results.

The subject of research carried out at the Institute of Experimental Biology is processes and phenomena involved in the organisation and functioning of living cells, tissues and organisms. The model objects are viral, microbial, plant, animal, and human systems, which are studied by various approaches of contemporary molecular biology, genetics, genomics, proteomics, gene and protein engineering, physiology, biochemistry, analytical chemistry, electrochemistry, biophysics, etc. In addition to basic research, the Institute of Experimental Biology also conducts applied research contributing to the understanding of the nature of some genetic and infectious human diseases and improving their diagnosis or to the implementation of new biotechnological procedures.

Teams with a similar pedagogical and research focus form individual departments of the Institute. Their main research activities focus on molecular diagnostics and taxonomy of microorganisms, molecular cytogenetics, molecular and stress biology of plants, tumour biology and genetics, molecular anthropology, environmental microbiology, microbial biotechnology, stress physiology of plants, cellular and molecular physiology of human and animal systems and enzyme engineering. The wide range of methods used, and the diversity of the objects studied provide a solid basis for the scientific education of students and their good employability in the labour market.

Popis nabízené pozice

 • Zodpovědnost za koordinaci výuky bakalářských, magisterských a doktorských programů.
 • Odpovědnost za vědeckou koordinaci výzkumných směrů ústavu.
 • Odpovědnost za finanční udržitelnost ústavu ve vztahu k projektům národních a evropských operačních programů a s tím související koordinace přípravy velkých rámcových projektů.
 • Odpovědnost za koordinaci projektové, personální a ekonomické činnosti ústavu s fakultou a ostatními ústavy fakulty.
 • Příprava celkové strategie rozvoje ústavu.
 • Manažerská odpovědnost za personální kapacity a personální rozvoj ústavu.

Job Description

 • Responsibility for coordination of teaching activities of the BSc, MSc a PhD programs.
 • Responsibility for scientific coordination of research directions of the Department.
 • Responsibility for financial sustainability of the Department in relation to projects of national and European Operational Programs, and the related coordination of the preparation of major framework projects.
 • Responsibility for coordinating the project, personnel and economic activities of the Department with the Faculty and other departments.
 • Preparation of the overall strategy for development of the Department.
 • Managerial responsibility for staffing capacity and staff development of the Department.

Požadované kvalifikace

 • Profesor nebo docent (nebo rovnocenný pracovník) v příslušném oboru.
 • Pedagogická praxe (systematická přednášková činnost, vedení studentů magisterského a doktorského studia na české nebo zahraniční vysoké škole).
 • Vynikající publikační výsledky (parametry: kumulativní impakt faktor, H index, citovanost).
 • Zkušenosti s vedením a řízením výzkumných týmů.

Skills and Qualifications

 • Professor or associate professor (or equivalent) in the relevant field.
 • Pedagogical experience (systematic lecture activity, supervision of MSc and PhD students at a Czech or foreign university).
 • Relevant publication record (parameters: cumulative impact factor, H index, citation).
 • Experience in leading and managing research teams.

Co nabízíme

 • Zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející univerzitní oblasti.
 • Pružnou pracovní dobu, možnost home office, snažíme se poskytovat podporu pro sladění pracovního a soukromého života.
 • Zaměstnanecké výhody, jako je 6 týdnů (8 týdnů pro akademické pozice) placené dovolené ročně, příspěvek na penzijní připojištění, finanční příspěvek na stravování/příspěvek na obědy v menzách MU, Multisport karta, vybraná očkování zdarma, zvýhodněné jazykové kurzy, sleva do univerzitního kina, exkluzivní nabídka mobilních tarifů od Vodafonu a skupina péče o děti-Campus.

What we Offer

 • An interesting job in a dynamically expanding university area.
 • Flexible working hours, possibility of home office, we strive to provide work-life balance support.
 • Employee benefits such as 6 weeks (8 weeks for academic positions) of paid vacation per year, pension insurance contribution, a financial meal allowance/contribution to lunches in MU dining facilities, Multisport card, selected vaccinations free of charge, discounted language courses, university cinema discount, exclusive mobile tariff offer by Vodafone, and childcare group-Campus location.

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte v českém nebo anglickém jazyce do 16.4.2023 prostřednictvím e-přihlášky (Použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže).  

Součástí Vaší přihlášky jsou následující dokumenty:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled výzkumných výsledků, výukové a publikační činnosti,
 • koncepce rozvoje pracoviště.

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.

Application Process

The application must be submitted in English or Czech language online by 16.4.2023 via an e-application (Please, use the link in the e-Application section below).

The candidate shall provide following:

 • CV,
 • Summary of research and educational outputs, publications, and educational activities,
 • Concept of department development.

After submitting your application successfully, you will receive an automatic confirmation email from jobs.muni.cz.

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky.

Výběrová kritéria:

 • soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše,
 • zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo videokonferenční pohovor.

Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců. Prohlédněte si také Kariérní stránky naší fakulty.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

Selection Process

Received applications will be considered carefully in line with principles of the EU Charter and Code for Researchers.

Selection criteria:

 • meeting qualification requirements described above,
 • all required documents provided.

Selected candidates will be invited for a personal or videoconference interview.

The Faculty Recruitment Policy (OTM-R) can be found here.

Faculty of Science, Masaryk University is an equal opportunity employer. We support diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees. Women are strongly encouraged to apply. Visit our Career page.

We are looking forward to hearing from you!