Skip to main content

This job has expired

Head of Global Academy (Food Science, Safety & Security) and Professor of Food Science

Employer
CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
Location
Cardiff (Caerdydd) (GB)
Salary
Competitive
Closing date
3 Apr 2023

Cardiff Metropolitan University is a driver of educational and social transformation, a catalyst for innovation and the economy, and a key contributor to inclusive and sustainable growth nationally and internationally.  We have over 25,000 students based in 13 countries across the world and are enjoying a period of significant growth.  Cardiff Met has an excellent track record in applied research, with much of our activity housed within three recently launched Global Academies: Health and Human Performance, User Centred Design, and Food Science, Safety and Security. The Global Academies form a central part of the University’s research strategy and are critical to the growth ambitions of the University more generally.

The Head of the Global Academy (Food Science, Safety & Security) will provide leadership for the Academy. Reporting to both the Head of Global Academies and the Dean of School, the Head will have responsibility for the strategic development, growth, and reputation of the Global Academy, which forms a central part of the University’s research strategy. Their leadership will enable an increase in the scale, reach and impact of research and innovation across the institution, leveraging the Academy to develop linkages between disciplines and ultimately growing the research profile of Cardiff Met. They will also support the delivery of a portfolio of applied taught postgraduate programmes ensuring that the programmes attract strong international recruitment. 

The role comes with an underlying academic title as Professor of Food Science. The post-holder will be a recognised leader and innovator in a field or discipline relevant to food science and have an international reputation for research. They will demonstrate a record of success in external research and innovation grant capture alongside a strong publication track record.  The role will involve developing and leading research teams and leadership of knowledge exchange and research impact activity.

Strong candidates for the role will bring a track record of leadership across research and/or enterprise activity. Experience of designing, developing and establishing new taught postgraduate provision is desirable. Leadership of complex research consortia, a track record of multidisciplinary working and an enthusiasm for collaboration are key attributes. Good candidates will bring a personal track record of academic success in one of the following disciplines: food safety; microbiology; food security & sustainability; nutrition/nutrigenomics; and/or metabolic health.  

Saxton Bampfylde Ltd is acting as an employment agency advisor to Cardiff Metropolitan University on this appointment. For further information about the role, including details about how to apply, please visit www.saxbam.com/appointments using reference WUIE. Alternatively, telephone +44 (0)20 7227 0880 (during office hours). Applications should be received by Monday 3rd April 2023.
 

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn sbardun i drawsnewid addysgol a chymdeithasol, yn gatalydd ar gyfer arloesi a’r economi, ac yn gyfrannwr allweddol at dwf cynhwysol a chynaliadwy yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  Mae gennym dros 25,000 o fyfyrwyr mewn 13 o wledydd ar draws y byd ac yn mwynhau cyfnod o dwf sylweddol.  Mae gan Met Caerdydd hanes rhagorol mewn ymchwil gymhwysol, gyda llawer o'n gweithgarwch wedi'i leoli o fewn tair Academi Fyd-eang a lansiwyd yn ddiweddar: Iechyd a Pherfformiad Dynol, Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr, a Gwyddor Bwyd a Diogelwch. Mae'r Academïau Byd-eang yn rhan ganolog o strategaeth ymchwil y Brifysgol ac maent yn hollbwysig i uchelgeisiau twf y Brifysgol yn fwy cyffredinol.

Bydd Pennaeth yr Academi Fyd-eang (Gwyddoniaeth Bwyd, Diogelwch a Sicrwydd) yn darparu arweinyddiaeth ar gyfer yr Academi. Gan adrodd i'r Pennaeth Academïau Byd-eang a Deon yr Ysgol, bydd y Pennaeth yn gyfrifol am ddatblygiad strategol, twf ac enw da'r Academi Fyd-eang, sy'n rhan ganolog o strategaeth ymchwil y Brifysgol. Bydd eu harweinyddiaeth yn galluogi cynnydd ym maint, cyrhaeddiad ac effaith ymchwil ac arloesi ar draws y sefydliad, gan drosoli'r Academi i ddatblygu cysylltiadau rhwng disgyblaethau ac yn y pen draw, tyfu proffil ymchwil Met Caerdydd. Byddant hefyd yn cefnogi cyflwyno portffolio o raglenni ôl-raddedig cymhwysol a addysgir gan sicrhau bod y rhaglenni'n denu recriwtio rhyngwladol cryf. 

Daw'r rôl â theitl academaidd sylfaenol fel Athro Gwyddor Bwyd. Bydd deiliad y swydd yn arweinydd ac yn arloeswr cydnabyddedig mewn maes neu ddisgyblaeth sy'n berthnasol i wyddor bwyd a bydd ganddo enw da yn rhyngwladol am ymchwil. Byddant yn dangos hanes o lwyddiant o ran cipio grantiau ymchwil ac arloesi allanol ochr yn ochr â hanes cyhoeddi cryf.  Bydd y rôl yn cynnwys datblygu ac arwain timau ymchwil ac arwain gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth ac effaith ymchwil.

Bydd ymgeiswyr cryf ar gyfer y rôl yn dod â hanes o arweinyddiaeth ar draws gweithgaredd ymchwil a/neu fenter. Mae profiad o ddylunio, datblygu a sefydlu darpariaeth ôl-raddedig a addysgir newydd yn ddymunol. Mae arweinyddiaeth consortia ymchwil cymhleth, hanes o weithio amlddisgyblaethol a brwdfrydedd dros gydweithio yn nodweddion allweddol. Bydd ymgeiswyr da yn dod â hanes personol o lwyddiant academaidd yn un o'r disgyblaethau canlynol: diogelwch bwyd; microbioleg; diogelwch bwyd a chynaliadwyedd; maeth/maetheg; a/neu iechyd metabolig.  

Mae Saxton Bampfylde Ltd yn gweithredu fel cynghorydd asiantaeth gyflogaeth i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar y penodiad hwn. I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys manylion am sut i wneud cais, ewch i www.saxbam.com/appointments gan ddefnyddio cyfeirnod WUIE. Fel arall, ffoniwch +44 (0)20 7227 0880 (yn ystod oriau swyddfa). Dylid derbyn ceisiadau erbyn dydd Llun 3 Ebrill 2023.
 

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert